Udvælgelse af medarbejdere til timenedsættelse eller afskedigelse

I forbindelse med skolereformen er der flere, der har spurgt os om processen for udvælgelse af medarbejdere til timenedsættelse eller afskedigelse.

Når afskedigelse eller timenedsættelse er nødvendigt, er det et grundlæggende hensyn, at institutionen også fremover vil være i stand til at varetage sine arbejdsopgaver på kvalificeret måde. Institutionen skal derfor foretage en vurdering af medarbejderstaben med henblik på at bibeholde de bedst kvalificerede medarbejdere til at løse opgaverne.

For at timenedsættelse eller afskedigelser er saglige, skal der følges en grundig proces, der hele tiden holder sig for øje, hvad der er bedst for institutionen.

Processen er følgende:

1.OPSTILLING AF KRITERIER

Institutionens øverste ledelse udarbejder generelle kriterier, der skal tillægges vægt ved vurderingen af, hvilke medarbejdere der skal afskediges eller timenedsættes. Kriterierne skal herefter drøftes i MED-udvalg, og for institutioner der ikke har et MED-udvalg på et personalemødet. Kriterierne skal være saglige og kvalifikationsvurderinger kan opdeles i:

 • Faglige kvalifikationer
 • Opgavevaretagelse
 • Personlige kvalifikationer

EX på kriterier:

Når  den ansattes faglige kvalifikationer skal vurderes, kan det være relevant at se på:

 • Uddannelse
 • Kurser
 • Relevant erhvervserfaring
 • Varetagelse af specialistfunktioner
 • Faglig fleksibilitet

Når opgavevaretagelsen skal vurderes, kan det være relevant at se på:

 • Kvalitet
 • Hurtighed
 • Den ansattes kapacitet

Når de personlige kvalifikationer skal vurderes, kan det være relevant at se på:

 • Den ansattes engagement og motivation
 • Fleksibilitet
 • Omstillingsevne
 • Stabilitet
 • Andre relevante jobrelateret forhold fx serviceminded, samarbejdsevner mv.

Anciennitet og andre sociale hensyn skal indgå i den samlede vurdering, men skal ikke tillægges afgørende vægt frem for andre  – for institutionen – nødvendige hensyn.

2. INDSTILLING FRA LEDELSEN 

På bagrund af kendskabet til de enkelte medarbejdere foretager ledelsen herefter en grundig vurdering af, hvordan kriterierne – sammenholdt med lederens kendskab til de enkelte medarbejderne – hænger sammen med den fremtidige opgaveløsning.

Ledelsen udarbejder herefter en indstilling om, hvem der bør afskediges eller timenedsættes. Indstillingen skal være skriftlig af hensyn til dokumentation for saglighed i vurderingen.

3.LEDELSENS DRØFTELSER

Ledelsesgruppen drøfter indstillingerne for at opnå et tværgående overblik over medarbejdernes kvalifikationer og for at kunne bedømme den enkelte medarbejdere i en større sammenhæng i institutionen. I større institutioner kan andre ledere, der også har kendskab til medarbejderne, komme med deres input til vurderingen. På baggrund af drøftelserne træffer ledelsen beslutning om, hvem der skal timenedskæres eller afskediges.

4. PÅTÆNKT OG ENDELIGT BREV

Herefter følges den sædvanlige procedure med brev om påtænkt afskedigelse eller timenedsættelse som vilkårsændring for ansættelsen osv., hvor partshøring finder sted, inden der træffes beslutning om endeligt brev om afsked eller timenedsættelse.