Konfliktmægling

SPIA tilbyder mægling mellem to eller flere parter på jeres arbejdsplads, hvis samarbejde er præget af konflikter. Konfliktmægling er både menneskeligt og økonomisk besparende, og kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at skabe en kultur, hvor der bliver taget hånd om samarbejdsproblemer. Samtidigt bliver de involverede parter selv bedre til at imødekomme og løse evt. senere opståede problemer, der ellers kunne have udviklet sig til belastende konflikter på arbejdspladsen.

Mange samarbejdsproblemer bliver ikke løst, men ender med at lederen beslutter, at opsige den part, som lederen mener, er mest skyldig i konflikten. En afskedigelse på det grundlag vil ofte i første omgang opleves, som en lettelse for lederen og de andre ansatte. Men hvis afskedigelsen er arbejdspladsens eneste løsningsmodel på konflikthåndtering, medvirke den til at skabe en kultur, hvor konflikter ikke bliver løst. Samtidig kan tilliden til lederen svækkes, hvis lederens ikke kan håndtere og løse konfliktsituationer på andre måder, end de traditionelle arbejdsretlige med tjenstlige samtaler, advarsel og afskedigelse.

Konflikter er uoverensstemmelser af forskellig karakter, der giver spænding i og mellem mennesker. Konflikter forbindes ofte med vanskelige situationer og ubehagelige oplevelser. Konflikter kan skabe afstand mellem kolleger, destruktive alliancer og decideret voksenmobning, som kan resultere i sygemeldinger på grund af stress. Konflikter kan ikke undgås, for de er en naturlig del af livet. De er tæt forbundet med det faktum, at vi alle ser forskelligt på verden. Konflikter har et indbyggede positivt potentiale. De kan føre til social udvikling og til mere ærlighed og forståelse mellem mennesker, hvis de håndteres og gennemleves.

En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt og en udefra kommende person, mægleren, som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte. Det er en forudsætning for mæglingen, at parterne deltager frivilligt. Mægleren sætter rammen for en struktureret proces og sikrer sig, at parterne ved, hvad der skal ske, og at de har et fælles ønske om at forsøge at løse konflikten. Der aftales spilleregler for processen, for eksempel at det, der sker i rummet, er fortroligt, og at man lytter til hinanden uden at afbryde. Konfliktmæglingen guider parterne igennem mæglingens forskellige faser, hvor konflikten præsenteres individuelt, og parterne selv kommer frem til, hvad der er konfliktens kerneområde, samt hvilke løsninger, der er gode, realistiske og holdbare for dem. Igennem konfliktmægling bliver parternes følelser, behov, bevæggrunde og interesser synliggjort. Det gør dem tydelige for hinanden og skaber en særlig forståelse for, hvem de er, og hvorfor de reagerer, som de gør, hvilket kan danne grundlag for en forsoning. Mæglingsmødet slutter med en klar skriftlig og konkret aftale. Parterne aftaler et opfølgningsmøde med mægleren, for at sikre sig, at den indgåede aftale holder eller justerer den.

Kontakt Annette Foltmann på 6171 1467, Hvis I vil vide mere om konfliktmægling.