Blomsterspiren søger pædagog fra den 1.2.2018, 36 timer pr. uge

Blomsterspiren er en kombineret institution med ca. 40 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn. Stillingen er i børnehaveafdelingen = Blomsterhaven.

Vi har et dejligt klientel af børn, hvis forældre fortrinsvis arbejder på Gentofte hospital. Vores faste åbningstid er fra 6.30 til 17 hver dag, men vi kan tilbyde udvidet åbningstid til kl. 18.

Børnene er fordelt på 3 stuer i blandede aldersgrupper, dog har vi børnene aldersinddelt nogle formiddage, hvor aktiviteterne planlægges ud fra børnenes udviklingstrin.

Vi har driftsoverenskomst med Gentofte kommune, men er selvejende gennem Gentofte børnevenner, – vi har derfor mange gode tiltag og støtte fra flere samarbejdspartnere.

Som kollega er det vigtigt, at bidrage ud fra sine kompetencer og interesseområder til helheden i Blomsterhaven. Vi mener det er vigtigt, at møde med et smil og kan lide samværet med børnene, – også i en til tider travl hverdag.

Vores pædagogiske værdier indeholder bl.a., at vi ønsker at styrke børnenes alsidige personlighed, så de kan rumme sig selv og andre.

Vi lægger vægt på legen som pædagogisk princip og arbejder ud fra, at have en genkendelig hverdag med faste aktiviteter.

Vi benytter vores store legeplads både som have og som pædagogisk uderum.

Blomsterhaven er en god blanding af pædagoger og medhjælpere, samt faste vikarer, hvor der er mulighed for at komme med ideer, initiativer – og kunne ”undre” sig sammen i personalegruppen.

Hvis du tænker Blomsterhavens værdisæt, pædagogiske grundlag samt klientel, er det rigtige sted for dig, så send din ansøgning der reflektere din nysgerrighed og motivation.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Dorte Hvid Jensen på telefon 3965 8010 (bhv. kontor), før du sender din ansøgning.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhentes relevant straffeattest og børneattest.

Send din ansøgning med relevante eksamenspapirer som uddannet pædagog, samt evt. tidligere beskæftigelse inden den 22.12.2017.

 

 

Spifo efterlyser lovændring om kommunernes krav om privatinstitutioners driftsgaranti

Læs Spifo`s høringssvar til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven.

Den 21/9-17 sendte Børne- og Socialministeriet et udkast med forslag til Lov om ændring af Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.) i høring.

Inden svarfristen, som var den 22/10-17, indsendte Spifo et høringssvar, hvor vi dels forholdte os til det konkrete indhold i Lovforslagets, men i høj grad også til det, der ikke var med i Lovforslaget.

Lovforslaget skal udmønte den politiske aftale om dagtilbudsområdet som regeringen i juni måned indgik med Socialdemokratiet, Dansk folkeparti og de Radikale.

En del af den politiske aftale var bl.a. at der skal: ”Fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommunerne kan kræve i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution. Loftet fastsættes efter en afdækning af, hvilke udgifter driftsgarantien kan dække ved en eventuel konkurs… ”

Ovennævnte punkt er imidlertid ikke med i udkastet til Lovforslag, og det forhold problematiserer Spifo i vores høringssvar.

Et centralt punkt i den kommende ændring af Dagtilbudsloven er de meget omdiskuterede ændringer omkring de nye styrkede pædagogiske læreplaner.

Spifo afholder den 15/3-18 temadag om ”En styrket pædagogisk læreplan v/ Karen Skau Meincke. – Se mere om temadagen i nedenstående link.

Link til Spifos høringssvar

Link til Udkast til Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven

Link til Den politiske aftale – Stærke dagtilbud der ligger til grund for lovforslaget

Link til Temadag om “En styrket pædagogisk læreplan”

Temadag: Hvilke nye tanker ligger bag “Den styrkede pædagogiske læreplan”?

Se den fulde beskrivelse af temadag her: TemadagTemadag billede

Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og DF indgik d. 9. juni en aftale om
”Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet”

Et element i aftalen er ”en styrke pædagogiske læreplan”. Man ønsker i dagtilbudsloven at fastlægge et nationalt pædagogisk grundlag, der er fælles for alle 0 – 6 års dagtilbud. Lovforslaget er pt. i høring og forventes at vedtages, således det kan træde i kraft i sommeren 2018.

I aftalen hedder det:
”Det fælles pædagogiske grundlag betyder bl.a., at personale og ledelse i dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø med fokus på bl.a. dannelse, leg, børneperspektiv, læring og børnefællesskaber. Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns læring og trivsel og således ikke blot nogle få timer med pædagogisk aktivitet om formiddagen. Det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen og er rammen for leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. ”

”Temaerne skal ikke ses adskilt, men som dele af et samlet pædagogiske læringsmiljø”

” Den pædagogiske læreplan er et arbejdsredskab for det pædagogiske personale… Det er ikke et afrapporteringsredskab til kommune eller staten”

SPIFO afholder d. 30.10.17 en temadag, hvor du kan høre nærmere, om hvad der kommer til at betyde for det pædagogiske arbejde i vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver.

Størst trivsel i de selvejende daginstitutioner i København

Medarbejderne i det Københavnske daginstitutioner trives bedre end medarbejderne i de Kommunale institutioner. Det viser en ny Trivselsrapport, der omfatter hele Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltnings institutionsområde.

I trivselsundersøgelsen for 2017 scorer de selvejende institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen bedre end institutionerne i de kommunale klynger. Mønstret er det samme på samtlige af de opgjorte punkter i rapporterne baseret på en sammenligning mellem rapporterne ”Alle selvejende institutioner” og rapporten ”Alle klynger” (de selvejende klynger er talt med i den førstnævnte rapport).

Der er en forskel i svarprocenterne, der er 65% for de selvejende og 79% for de kommunale klynger. Denne forskel kan formentlig til dels forklares med, at det er frivilligt for de selvejende institutioner at deltage i trivselsundersøgelsen, mens alle kommunale institutioner skal deltage.

De spørgsmål medarbejderne har svaret på, fordeler sig på temaerne:

 • Trivsel og motivation
 • Indhold i arbejdet
 • Samarbejde om den fælles opgave
 • Indflydelse
 • Nærmeste leder
 • Ledelsen
 • Læring og udvikling
 • Håndtering af krav i arbejdet
 • Fysisk arbejdsmiljø

De fleste spørgsmål er besvaret på en gradskal gående fra 1 til 7. Alle spørgsmål er stillet, så en høj score er positivt. Typisk ligger scoren i de selvejende institutioner 0,2 højere end i de kommunale klynger, hvilket er det samme billede, som da trivselsundersøgelsen blev gennemført i 2015.

Alt er dog ikke lyserødt. Rapporten identificerer en række punkter, hvor de selvejende institutioners score er gået ned i forhold til scoren for 2015. Det samme er tilfældet for de kommunale, men for institutionerne som helhed kan årets trivselsrapport være et godt udgangspunkt for at vælge fremtidige fokuspunkter og satsningsområder.

Tre rapporter – en for de selvejende, en for de kommunale klynger og en samlet for BUF`s område – kan downloades hér:

Trivselsrapport BUF 2017 selvejende
Trivselsrapport BUF 2017 klynger
Trivselsrapport BUF 2017

Ny LEDER af BROBÆKHUS BØRNEHAVE

Ny LEDER af BROBÆKHUS BØRNEHAVE

– Er du til ude liv og ture, så er det måske dig vi søger

Vi søger en leder til vores selvejende institution Brobækhus da vores leder gennem mange år går på efterløn.

OM OS

Vi vægter udelivet meget højt – året rundt og i alt slags vejr – fordi det både giver ro til fordybelse og det styrker selvværd og gruppefølelse gennem fysisk aktivitet. Udelivet giver også børnene mulighed for uforstyrret leg gennem længere tid og med færre konflikter.

Vi vægter også udflugter højt og hver stue har ugentlige faste ture til svømmehal og skøjtehal ligesom museer, skove, strande mv. besøges flittigt.

OM JOBBET

Som ny leder i Brobækhus bliver du en del af en børnehave med mange stolte traditioner, høj pædagogisk kvalitet og en erfaren og velfungerende medarbejder gruppe.

For at blive en succes i jobbet er det vigtigt, at du har erfaring med at arbejde for en selvejende institution og ved, hvilken modstand der kan være. Da vi gør tingene lidt anderledes stiller det krav til, at du skal have mod til at stå fast ved dine holdninger også når der kommer pres udefra.

Du kommer til at arbejde i en flad organisatorisk struktur hvor alle arbejder sammen om at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for et godt og udfordrende børneliv. Da alle er meget lige kan du også forvente, at du får en aktiv rolle i forhold til børnene – både gennem din daglige deltagelse på stuerne hjemme i børnehaven og på de ugentlige ture.

Som leder i Brobækhus forventer vi, at du har et højt pædagogisk niveau kombineret med ledererfaring og at du derfor:

 • Er inspirerende, motiverende og skaber arbejdsglæde
 • Inddrager medarbejdernes kompetencer og uddelegere opgaver herefter
 • Udvikler medarbejdere personligt og fagligt og kan give pædagogisk sparring
 • Kommunikerer tydeligt både mundtligt og skriftligt
 • Kan håndtere administrative opgaver med en god økonomisk indsigt og forståelse
 • Er fortrolig med brugen af computer, excel, word mv.
 • Er synlig i forhold til børnene, forældre og personale
 • Er uddannet pædagog og har erfaring med pædagogisk arbejde samt relevant lederuddannelse

PRAKTISKE FORHOLD

Bestyrelsen vil være din kommende arbejdsgiver og sammen skal vi sikre at vi opnår de bedste betingelser for vores børn – med sammenhæng mellem både kvalitet og økonomi. Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente straffe- og børneattest.

For yderligere oplysninger om Brobækhus se www.brobaekhus.dk. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Peter Theisen på telefon: 30 75 06 91.

Ansøgningsfrist er søndag den 10. september. Send din ansøgning og CV samt relevante bilag til brobaekhusbestyrelse@gmail.com