I SPIA passer vi godt på dine persondata

EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler personlige oplysninger. Formålet med de nye regler er at beskytte dig bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig. Reglerne er gældende fra den 25. maj 2018.

Persondata er enhver oplysning som kan identificerer dig som person. Almindelige personlige oplysninger er for eksempel dit navn, din adresse, din mail, dit telefonnummer mv. Personfølsomme oplysninger om fx helbred, religion, fagforeningsforhold, race og etnisk baggrund m.v.

Grundet de nye regler har vi udarbejdet en datapolitik for, hvordan vi i SPIA behandler personlige oplysninger. Af politikken fremgår det, hvilke personlige oplysninger vi indsamler – hvordan vi bruger og behandler dem – og i hvor lang tid de opbevares. Du kan læse mere detaljeret om vores håndtering af persondata, om dine rettigheder, hvordan du gør indsigelse eller hvordan du søger indsigt i dine personoplysninger i vedhæftet fil.

Databeskyttelsespolitik

 

 

Kursus om ”Børn og seksualitet i daginstitutionen”

Underviser: Anna Louise Stevnhøjforfatter, foredragsholder og journalist

Tid og sted: 10/4 2018, Kl. 9 – 13, Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse

Kurset vil berøre følgende emner: Barnets seksuelle udvikling – nul til seks år

 • Hvad er barnlig seksualitet, og hvordan adskiller den sig fra den voksne seksualitet.
 • Hvad kan man forvente at møde i de forskellige aldre i forhold til adfærd og leg.
 • Onani – hvornår er det for meget, og hvad gør man?
 • Hvornår er seksuel adfærd bekymrende.
 • Baggrundsfaktorer og årsagsforklaringer.
 • Børn med særlige udfordringer og seksualiteten.
 • At skelne mellem seksuel leg og overgreb.
 • Usunde legekulturer i børnegruppen.
 • Forældresamarbejde og information.
 • At udarbejde retningslinjer i institutionen, der både giver rum til børnene og skaber tryghed hos medarbejdere og forældre.
 • At arbejde med området pædagogisk.

Anna Louise Stevnhøj er medicinsk journalist og forfatter til en række bøger om børn, unge og seksualitet, herunder ’Børn og seksualitet – en grundbog’ 2016 og ’Må vi lege doktor’ 2014. Har arbejdet for Sundhedsstyrelsens AIDS-sekretariat, Ugeskrift for Læger, Forældre og Børn og Helse, og har været kommunikationsmedarbejder i Børns Vilkår. Bestyrelsesmedlem i Januscentret, som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende adfærd børn og unge imellem. Konsulent for Københavns Kommune i 2016-2017 Vedr. børns seksualitet i daginstitutioner.

Pris og tilmelding: 600 kr. for medlemmer af SPIFO; 800 kr for andre – inkl. morgenmad, kaffe, te og vand og sandwich/sodavand. Tilmelding sendes til Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge inden kurset afholdes.

Blomsterspiren søger pædagog fra den 1.2.2018, 36 timer pr. uge

Blomsterspiren er en kombineret institution med ca. 40 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn. Stillingen er i børnehaveafdelingen = Blomsterhaven.

Vi har et dejligt klientel af børn, hvis forældre fortrinsvis arbejder på Gentofte hospital. Vores faste åbningstid er fra 6.30 til 17 hver dag, men vi kan tilbyde udvidet åbningstid til kl. 18.

Børnene er fordelt på 3 stuer i blandede aldersgrupper, dog har vi børnene aldersinddelt nogle formiddage, hvor aktiviteterne planlægges ud fra børnenes udviklingstrin.

Vi har driftsoverenskomst med Gentofte kommune, men er selvejende gennem Gentofte børnevenner, – vi har derfor mange gode tiltag og støtte fra flere samarbejdspartnere.

Som kollega er det vigtigt, at bidrage ud fra sine kompetencer og interesseområder til helheden i Blomsterhaven. Vi mener det er vigtigt, at møde med et smil og kan lide samværet med børnene, – også i en til tider travl hverdag.

Vores pædagogiske værdier indeholder bl.a., at vi ønsker at styrke børnenes alsidige personlighed, så de kan rumme sig selv og andre.

Vi lægger vægt på legen som pædagogisk princip og arbejder ud fra, at have en genkendelig hverdag med faste aktiviteter.

Vi benytter vores store legeplads både som have og som pædagogisk uderum.

Blomsterhaven er en god blanding af pædagoger og medhjælpere, samt faste vikarer, hvor der er mulighed for at komme med ideer, initiativer – og kunne ”undre” sig sammen i personalegruppen.

Hvis du tænker Blomsterhavens værdisæt, pædagogiske grundlag samt klientel, er det rigtige sted for dig, så send din ansøgning der reflektere din nysgerrighed og motivation.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Dorte Hvid Jensen på telefon 3965 8010 (bhv. kontor), før du sender din ansøgning.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhentes relevant straffeattest og børneattest.

Send din ansøgning med relevante eksamenspapirer som uddannet pædagog, samt evt. tidligere beskæftigelse inden den 22.12.2017.

 

 

Spifo efterlyser lovændring om kommunernes krav om privatinstitutioners driftsgaranti

Læs Spifo`s høringssvar til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven.

Den 21/9-17 sendte Børne- og Socialministeriet et udkast med forslag til Lov om ændring af Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.) i høring.

Inden svarfristen, som var den 22/10-17, indsendte Spifo et høringssvar, hvor vi dels forholdte os til det konkrete indhold i Lovforslagets, men i høj grad også til det, der ikke var med i Lovforslaget.

Lovforslaget skal udmønte den politiske aftale om dagtilbudsområdet som regeringen i juni måned indgik med Socialdemokratiet, Dansk folkeparti og de Radikale.

En del af den politiske aftale var bl.a. at der skal: ”Fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommunerne kan kræve i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution. Loftet fastsættes efter en afdækning af, hvilke udgifter driftsgarantien kan dække ved en eventuel konkurs… ”

Ovennævnte punkt er imidlertid ikke med i udkastet til Lovforslag, og det forhold problematiserer Spifo i vores høringssvar.

Et centralt punkt i den kommende ændring af Dagtilbudsloven er de meget omdiskuterede ændringer omkring de nye styrkede pædagogiske læreplaner.

Spifo afholder den 15/3-18 temadag om ”En styrket pædagogisk læreplan v/ Karen Skau Meincke. – Se mere om temadagen i nedenstående link.

Link til Spifos høringssvar

Link til Udkast til Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven

Link til Den politiske aftale – Stærke dagtilbud der ligger til grund for lovforslaget

Link til Temadag om “En styrket pædagogisk læreplan”

Temadag: Hvilke nye tanker ligger bag “Den styrkede pædagogiske læreplan”?

Se den fulde beskrivelse af temadag her: TemadagTemadag billede

Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og DF indgik d. 9. juni en aftale om
”Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet”

Et element i aftalen er ”en styrke pædagogiske læreplan”. Man ønsker i dagtilbudsloven at fastlægge et nationalt pædagogisk grundlag, der er fælles for alle 0 – 6 års dagtilbud. Lovforslaget er pt. i høring og forventes at vedtages, således det kan træde i kraft i sommeren 2018.

I aftalen hedder det:
”Det fælles pædagogiske grundlag betyder bl.a., at personale og ledelse i dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø med fokus på bl.a. dannelse, leg, børneperspektiv, læring og børnefællesskaber. Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns læring og trivsel og således ikke blot nogle få timer med pædagogisk aktivitet om formiddagen. Det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen og er rammen for leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. ”

”Temaerne skal ikke ses adskilt, men som dele af et samlet pædagogiske læringsmiljø”

” Den pædagogiske læreplan er et arbejdsredskab for det pædagogiske personale… Det er ikke et afrapporteringsredskab til kommune eller staten”

SPIFO afholder d. 30.10.17 en temadag, hvor du kan høre nærmere, om hvad der kommer til at betyde for det pædagogiske arbejde i vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver.